دشمن شناسی

سوره توبه آیه 8: چگونه با مشرکان عهدشکن ، وفای به عهد توان کرد؟؟!!!! در صورتیکه آن ها بر شما ظفر یابند ، مراعات هیچ عهد و پیمان را نخواهند کرد و به زبان بازی ، شما را خوشنود می سازند!! در صورتی که در دل جز کینه شما ندارند و بیشتر آن ها فاسق و نابکارند!!!

دشمن شناسی

سوره توبه آیه 8: چگونه با مشرکان عهدشکن ، وفای به عهد توان کرد؟؟!!!! در صورتیکه آن ها بر شما ظفر یابند ، مراعات هیچ عهد و پیمان را نخواهند کرد و به زبان بازی ، شما را خوشنود می سازند!! در صورتی که در دل جز کینه شما ندارند و بیشتر آن ها فاسق و نابکارند!!!

مشخصات بلاگ
دشمن شناسی

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
و اندر دل آتش در آ پروانه شو پروانه شو

هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
و آنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی
گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو

چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما
فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو

۴ مطلب با موضوع «English texts» ثبت شده است

Chris Hedges : American journalist, Princeton Professor, and Presbyterian minister

His critic against Liberal-Democracy of America

  • مهدیه ...

Imam Hadi (peace be upon him) was asked concerning these issues:

why did Allah appoint Moses (peace be upon him)with the rod? l  
 

Why did He appoint Jesus(peace be upon him) with the miracle of healing the vitiligo and enliving the dead?  l

 

and why did He appoint Muhammad (peace be upon him) with the holy Quran and sword?  l

 

Imam stated: the miracle of Moses, for this reason was rod and white hand because the majority people of this era were magician and for proving of his legitimacy and school, he had something to overcome them. l

 

the people of Jesus time were also physicians so the blessed and supreme Lord did bestow him the power of healing sick and enliving dead to prevail over them.   l

 

 

 

and the holy prophet Muhammad (peace be upon him ) was appointed by holy Quran and sword, because the most people of that time were from peotry and sword and thus  he raised an argument and conquered. l

 

  • مهدیه ...

In the history, the world super powers (of course they think so!!!) especially after industerial revolution following the nations' colonizaation and exploitation, they have intended to wheedle them...!!!  minority of traitors and majority of ignorants help these cruels of history significantly ...!!!                                            then always keep your mind open                   

  • مهدیه ...

Plato : ignorance is the root of all evils

  • مهدیه ...